Vedtægter

 

Foreningens navn og hjemsted
§ 1

Stk. 1. Foreningens navn er ”Haspegaardens Grundejerforeningen”. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Foreningens formål
§ 2

Stk. 1. Foreningen varetager medlemmernes interesser som grundejere og repræsenterer, efter ønske, medlemmerne overfor offentlige myndigheder i relevante forhold.

Stk.2.
Foreningen virker for at bevare Haspegaardskvarteret som villakvarter af høj standard.

Stk. 3. Til medlemssammenkomster kan foreningen yde et efter bestyrelsens skøn passende tilskud.

Stk. 4. Foreningen kan efter generalforsamlingens nærmere beslutning varetage andre formål af fælles interesse.

Medlemskab
§ 3

Stk. 1. Foreningen optager medlemmer, der er ejer af en parcel af det oprindelige matr. nr. 7 af Gladsaxe by og sogn (Haspegaarden), dog kan ejere af parceller i nabolaget optages som medlemmer, såfremt bestyrelsen finder det formålstjenligt, og det ikke strider mod andre grundejerforeningers interesser.

Stk. 2. Medlemskab af foreningen er frivilligt og opnås ved anmodning om medlemskab. Ethvert medlem har ret til at udtræde af foreningen straks ved besked til foreningens kasserer og/eller formand.

Kontingent
§ 4

Stk. 1. Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve et årligt kontingent pr. medlem (pr. parcel), som forfalder til betaling ved årets begyndelse. Dets størrelse fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Stk. 2.  Bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant er kontingentfri.

Stk. 3. Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen. Bestyrelsen kan vælge at ekskludere medlemmer i restance. Ved betaling af restancen kan vedkommende opnå medlemskab igen.

Hæftelse
§ 5

Stk. 1. I forholdet til tredjemand hæfter hvert medlem kun med sin andel af foreningens formue, og krav mod grundejerforeningen kan ikke gøres gældende over for de enkelte medlemmer.

Generalforsamling
§ 6

Stk. 1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

Stk. 2. Medlemmer og deres husstand har adgang til at overvære generalforsamlingen. Bestyrelsen kan give tilladelse til, at andre end medlemmer overværer generalforsamlingen.

Stk. 3. Der skal udarbejdes et referat af generalforsamlingen, herunder de beslutninger, der tages. Referatet underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

Stk.  4. Senest to måneder efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

 § 7

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet og afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

 § 8

Stk. 1. På generalforsamlingen har hver parcel, der er medlem, en stemme.

Stk. 2. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

Stk. 3. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem, et medlem af vedkommendes husstand eller fuldmagt til bestyrelsen. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.

Stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.

Stk. 5. Generalforsamlingens beslutning om opdeling af foreningen i to eller flere foreninger, sammenlægning med en anden grundejerforening, ophør af foreningen eller ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Stk. 6. I tilfælde af foreningens opløsning, fordeles dens eventuelle formue ligeligt blandt de medlemmer, der på datoen for den opløsende generalforsamling ikke er i restance med kontingentbetaling og har været medlem uafbrudt i de foregående 5 år.

   Ordinær generalforsamling
§ 9

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned i Gladsaxe Kommune.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse eller ved e-mail (eller anden elektronisk meddelelse) til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse/e-mail adresse. Sammen hermed sendes opkrævning af kontingent til de medlemmer, der endnu ikke har betalt.

Stk. 3. Dagsordenen skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det reviderede årsregnskab.

Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen. Bestyrelsen offentliggører evt. revideret dagsorden på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1)    Valg af dirigent
2)   
Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3)   
Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4)   
Fastsættelse af kontingent
5)   
Forslag fra bestyrelsen
6)   
Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
7)   
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
8)   
Valg af revisor og revisorsuppleant
9)   
Eventuelt

Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 10

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/6 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

Stk. 2. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.

Stk. 3. Hvis ikke mindst 3/5 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

Bestyrelsen
§ 11

Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og tre øvrige medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen udpeger blandt de tre øvrige medlemmer en næstformand og en sekretær.

Stk. 2. Bestyrelsen samt to suppleanter vælges for to år ad gangen. Formanden og to medlemmer er på valg i lige år. Kasseren og et medlem er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 5, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Formanden og kasseren modtager et årligt honorar for deres arbejde. Honorarets størrelse fastsættes til det beløb, der skattefrit kan tildeles bestyrelsesmedlemmer i grundejerforeninger til dækning af telefon- og internetudgifter, jf. ligningslovens § 7M og bkg. 961 af 25. september 2012 samt eventuelle fremtidige ændringer af bestemmelserne. De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager ikke honorar.

 § 12

Stk. 1. Bestyrelsen udgør den daglige ledelse af foreningen.

Stk. 2. Fremkommer der problemstillinger, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse. Bestyrelsen skal fremlægge sagen til medlemmernes orientering ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 § 13

Stk. 1. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst to møder årligt. Heraf skal det ene afholdes som et konstituerende møde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, og det andet skal afholdes i tilpas tid forud for den ordinære generalforsamling, til at bestyrelsen kan forberede generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Stk. 3. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Der skal udarbejdes et referat af bestyrelsesmødet, herunder de beslutninger, der tages. Referatet underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 5. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af ikke-bestyrelsesmedlemmer – herunder fx foreningens medlemmer. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.

 Tegningsregel
§ 14

Stk. 1. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

Stk. 2. Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Regnskab og revision
§ 15

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Regnskabet skal af revisor være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 16

Stk. 1. Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank eller på girokonto i foreningens navn.

Stk. 2. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 3.000. 

 

Vedtægtsændringer i nyere tid: 16. marts 1977, 24. marts 1982, 18.marts 1998, 17. marts 1999 og 10. april 2016.