Nye tider på vej


Den anden store opgave, den unge grundejerforening skulle løse, var etablering af et vejnet, der kunne tilgodese de nye parcelejere. Det daværende vejnet bestod. Som tidligere nævnt, kun af Gammelmosevej. Krogshøjvej og Klausdalsbrovej. Hertil kom en markvej, der forbandt Haspegården med Klausdalsbrovej.

Trafikken svarede til det beskedne vejnet, idet den stort set kun omfattede kørsel til og fra de omkringliggende gårde. Ved udstykningen blev der projekteret og markeret til veje. men de blev kun anlagt som midlertidige grusveje.

Målet var 10 meter brede asfalterede veje med kant- sten, inkl. 2 fortove, men som ved vandledningssager skulle der gå år, før dette blev opfyldt.

På en ekstraordinær generalforsamling i august 1923 blev det på bestyrelsens forslag vedtaget, at hver parcelejer udstedte en deklaration på 50 ører pr. kv.alen grund, der skulle afdrages i løbet af 15 år.

Når 2/3 af parcelejerne havde tilsluttet sig denne ordning, skulle bestyrelsen på bedst favorable vilkår - søge at belåne deklarationen, hvorved der kunne skabes økonomisk baggrund for etablering af vejene.

I et referat fra september 1926 er nævnt, at der er indledt forhandling med Sparekassen for København & Omegn om lånemuligheder Falder det på plads, kan første etape af vejanlægget. som omfatter 1,25 km. vej fordelt på Hjortevænget, Haspegårdsvej fra Vibevænget til Gammelmosevej og Vibevænget fra Haspegårdsvej til Krogshøjvej, gå i gang.

Under medvirken af Gladsaxe Sogneråd fik foreningen i 1927 bevilget et lån på kr. 80.000.-, Entreprenør Lichtenberg, med kommuneingeniør Georg Hansen som tilsynsførende, gik straks i gang, og året efter var denne etape af vejanlægget udført (samlet regning kr. 89.000,-). Først 9 år senere. da resten af Haspegårdsvej, Harestien og Jægergangen havde fået sine veje, kunne der sættes et foreløbigt punktum for Haspegårdskvarterets vejhistorie.

Det nye vejnet medførte i begyndelsen ikke den store stigning i helårsbyggeriet. I 1935 var der således kun 5 helårshuse på Hjortevænget og 13 på Haspegårdsvej. Sommerhusbyggeriet derimod tog fart, det ene hus efter det andet blev opført - en udvikling, der fortsatte indtil krigen satte sine begrænsninger